Ledøje-Smørum Tennisklub

Egedal Idrætsfællesskab (EIF)
TENNISAFDELINGEN

§ 1. Vedtægtens område

Tennisafdelingen er en afdeling under Egedal Idrætsfællesskab og er undergivet denne hovedforenings love.

Afdelingens navn er Ledøje-Smørum Tennisklub.

§ 2. Medlemsmødet

Stk. 1

Afdelingens højeste myndighed er medlemsmødet, der afholdes senest i regnskabsårets femte måned. Indkaldelse til medlemsmødet skal ske med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside eller på anden fyldestgørende måde.

Forslag til behandling på medlemsmødet skal fremsættes til formanden senest 3 uger før medlemsmødets afholdelse.
Indkomne forslag, der skal behandles på medlemsmødet, bekendtgøres ved opslag og ligger til gennemsyn hos formanden senest 2 uger før medlemsmødets afholdelse.

Kandidater til formandsposten skal skriftligt meddeles og være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før medlemsmødet.

Stemmeret på medlemsmødet har samtlige aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 15 år skal ved stemmeafgivelse være repræsenteret ved 1 forældre eller værge.

Ledøje-Smørum Tennisklub Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2

Hvor intet andet er anført, afgøres alle valg og forslag ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog altid 2/3 stemmeflertal af de fremmødte. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt 1 medlem ønsker dette.

Stk. 3

Dagsorden for det ordinære medlemsmøde har følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger regnskabet
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af afdelingsformand
 6. Valg af øvrige medlemmer til afdelingsbestyrelse
 7. Valg af faste udvalg og medlemmer til disse
 8. Valg af 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen
 9. Valg af min. 3 repræsentanter til EIFs repræsentantskabsmøde
 10. Valg af 2 suppleanter for repr. til EIFs repræsentantskabsmøde
 11. Valg af 2 revisorer
 12. Valg af 1 revisorsuppleant
 13. Eventuelt
 14. Stk. 4

Den førte protokol skal være tilgængelig for medlemmerne senest 1 måned efter medlemsmødet.

§ 3. Ekstraordinært medlemsmøde

Stk. 1

Ekstraordinært medlemsmøde indvarsles af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt begærer dette med angivelse af grund.

Ved ekstraordinært medlemsmøde indvarslet på medlemmernes begæring, kræves at mindst 20 af underskriverne er til stede.

Ethvert lovligt indvarslet medlemsmøde er beslutningsdygtigt.

Ekstraordinært medlemsmøde skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2

Dagsorden for ekstraordinært medlemsmøde:

 1. Valg af dirigent
 2. Emnet for indkaldelsen
 3. Indkomne forslag med relation til emnet. Indkomne forslag skal senest fremsættes umiddelbart inden behandlingen af punkt 2 på dagsordenen, hvorefter dirigenten tager stilling til den endelige dagsorden.

Stk. 3

Den førte protokol skal være tilgængelig for medlemmerne senest 1 måned efter medlemsmødets afholdelse.

§ 4. Tennisafdelingens ledelse

Stk. 1

Tennisafdelingen ledes af en bestyrelse, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere 3 medlemmer, hvilket udgør et ulige antal.

Stk. 1, litra a

I de faste udvalg skal bestyrelsen være repræsenteret med mindst 1 medlem.

Stk. 2

Alle valg gælder for 2 år, dog vælges revisorer samt suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 3

I lige år afgår formand, sekretær og medlemmer valgt 2 år forud.
I ulige år afgår næstformand, kasserer og medlemmer valgt 2 år forud. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4

Formand, næstformand, kasserer og sekretær i bestyrelsen udgør et forretningsudvalg, der varetager den daglige ledelse.

Stk. 5

Udover faste udvalg kan bestyrelsen efter behov nedsætte midlertidige udvalg.

Stk. 6

Bestyrelsen i Ledøje-Smørum Tennisklub udpeger kassereren (i dennes fravær formanden) til alene at kunne disponere over medlemsforeningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom

§ 5. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.
Formanden skal, såfremt han skønner, at en sag er hastende, ekspedere og underrette bestyrelsen på næste møde.

Bestyrelsesmedlemmerne har alle stemmeret ved bestyrelsesmøderne. For at en sag kan afgøres, skal der være almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der skal føres protokol ved bestyrelsesmøderne.

§ 6. Regnskab

Regnskabsåret går fra den 1/1 – 31/12.
Kassereren afholder alle udgifter af tennisafdelingens midler og fører regnskab samt fortegnelse over medlemmer og restancer, alt under den samlede tennisbestyrelses kontrol og anvisninger.
Revision kan foretages uanmeldt af de valgte revisorer, og bemærkning om eftersynet indføres i regnskabet.
Det reviderede regnskab fremsendes til hovedbestyrelsen hvert år, senest den 1. september.

§ 7. Kontingent

Tennisbestyrelsen fastlægger størrelsen af kontingentet, dog kan bestyrelsen ikke forhøje kontingentet med mere end, hvad der svarer til pristalsregulering af det foregående års kontingent, uden en forudgående godkendelse på et medlemsmøde.
Kontingentet skal være betalt ved den fastlagte termin. I modsat fald kan det medføre udelukkelse af det pågældende medlem, og i værste fald kan det medføre eksklusion.

§ 8. Forretningsorden

Tennisbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9. Ordensregler

Tennisafdelingens medlemmer er undergivet de almindelige ordensregler, der gælder for ophold på idrætsanlægget og i haller samt de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte ordensregler.

§ 10. Ikrafttræden

Ovennævnte vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på medlemsmøde, og tidligere vedtægter annulleres hermed.

Således vedtaget på medlemsmødet den 6.maj 2018